تماس

  استان مرکزی، اراک، خیابان جهاد سازندگی (هپکو)، سازمان جهاد کشاورزی، گروه نوسازی و تحول اداری

  تلفن: +۹۸ ۸۶ ۳۳۱۳۶۳۱۱

  داخلی: ۲۲۴۸
  پشتیبانی:  nosazi@jkm.ir