دربارهدر جهت اجرای ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهره مندی از فکر، اندیشه و خلاقیت همکاران و همه صاحب نظران و ذینفعان بخش کشاورزی، گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و سایر هموطنان عزیز را از طریق دریافت پیشنهادات ایشان و اثرگذاری در تصمیم گیری ها فراهم آورده است.گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به منظور کاهش هزینه و افزایش سرعت، دقت، کیفیت، سلامت و صحت فرآیند ارائه، ثبت و بررسی پیشنهادات و تأمین رضایت همکاران، اقدام به طراحی سامانه الکترونیکی نظام پیشنهادات نموده و با ارائه خدمت به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری پیشنهاد دهندگان، سعی در افزایش بهره وری و کارآمدی فعالیت ها داشته است.

در این برنامه از ابزارها و پلاگین های زیر استفاده شده است (به ترتیب الفبا):

In this web application, these tools and plugins are used (A to Z Order):


ANTLR v3 - License Link
Copyright (c) 2010 Terence Parr
Show License Text

Axis title plugin for Chartist.js - License Link
By alexstanbury, https://github.com/alexstanbury
Show License Text

Bar chart value labels plugin for Chartist.js - License Link
By Remco Vlierman, https://github.com/Remco75
Show License Text

Bootstrap Table - License Link
Copyright (c) 2012-2016 Zhixin Wen <wenzhixin2010@gmail.com>
Show License Text

Bootstrap Toggle - License Link
Copyright (c) 2011-2014 Min Hur, The New York Times Company
Show License Text

Chart.js - License Link
The MIT License (MIT) Copyright (c) 2013-2016 Nick Downie
Show License Text

Chartist.js - License 1 Link - License 2 Link
Copyright (c) 2013 Gion Kunz <gion.kunz@gmail.com>
Show License 1 Text
Show License 2 Text

chartist-plugin-legend - License Link
Copyright (c) 2016, Code Yellow B.V., https://github.com/CodeYellowBV, https://codeyellow.nl/
Show License Text

D3.js - License Link
Copyright 2010-2016 Mike Bostock
Show License Text

d3pie - License Link
Copyright (c) 2014-2015 Benjamin Keen
Show License Text

hi-base64 - License Link
Copyright 2014-2015 emn178@gmail.com
Show License Text

html2canvas - License Link
Copyright (c) 2012 Niklas von Hertzen
Show License Text

Json.NET - License Link
Copyright (c) 2007 James Newton-King
Show License Text

jquery.sumoselect - License Link
Copyright (c) 2016 Hemant Negi Licensed under the MIT license.
Show License Text

Point Labels plugin for Chartist.js - License Link
By Gion Kunz, https://github.com/gionkunz
Show License Text

Respond.js - License Link
Copyright (c) 2012 Scott Jehl
Show License Text

roundSlider - A free jQuery plugin - License Link
Copyright (c) 2015-2016, Soundar
Show License Text

tableExport.jquery.plugin - License Link
Copyright (c) 2014 https://github.com/kayalshri/
Show License Text

WebGrease - License 1 Link - License 2 Link
Show License 1 Text
Show License 2 Text